Privacy verklaring

Rubato Music hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rubato Music houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
- De verwerking persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Meewerken aan de rechten omtrent persoonsgegevens.

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Volgens de wetgeving mag Rubato Music alleen persoonsgegevens verwerken indien daar een wettelijke grondslag voor is. Rubato Music hanteert de onderstaande rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst tussen u en Rubato Music.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Rubato Music verwerkt de volgende persoonsgegevens om tot dienstverlening te kunnen komen:

Naam 
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam van vereniging

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Rubato Music beoogt via deze internetsite geen bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid of strafrechtelijke gegevens. In gevallen waarin Rubato Music dergelijke gegevens wel zou willen verzamelen, zal vooraf toestemming gevraagd worden.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij zullen geen gegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de totstandkoming en/of nakoming van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Rubato Music. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien dit wettelijk verplicht is, toegestaan is of u ons hier toestemming voor geeft. 

BEVEILIGING
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens Rubato Music kennis kunnen nemen van persoonlijke gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

DATALEKKEN 
Rubato Music stelt alles in werking om datalekken te voorkomen. Voor onverhoopte situaties waarin zich een datalek voordoet, heeft Rubato Music een protocol ‘Meldplicht Datalekken’ opgesteld dat zij consequent handhaaft.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 
Er bestaat recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen. Tevens kan er bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

KLACHTEN
Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Er bestaat recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

CONTACTGEGEVENS 
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen graag met vragen. Indien er na het doornemen van ons privacy statement vragen zijn omtrent de bescherming van persoonsgegevens, neem dan contact met ons via: info@rubatomusic.nl

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor om ons privacy statement, indien nodig, aan te passen. Het verdient de aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

RUBATO MUSIC EN PERSOONSGEGEVENS
Rubato Music neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij aangegrepen om ons programma voor databescherming en dataveiligheid opnieuw in te richten. Deze nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats gekregen in onze interne procedures.